Internets +371 29 497 625
Veikals – Datorserviss +371 25 463 444
Datu apstrādes noteikumi

Datu apstrādes noteikumi

SIA DATNET (turpmāk – Pārzinis) veicot personu datu apstrādi vienlaikus Datu subjektu informē, ka Pārziņa:

 1. Datu apstrādes mērķis (nolūks):

  1.1. personālvadības nodrošināšanai;

  1.2. saistību tiesību nodrošināšanai.

 2. Datu apstrādes juridiskais pamats – Eiropas Parlamenta un Padomes Regulas (ES) 2016/679 (2016. gada 27. aprīlis) 6.punkta 1.daļas: apstrāde ir vajadzīga līguma, kura līgumslēdzēja puse ir datu subjekts, izpilde vai pasākumu veikšanai pēc datu subjekta pieprasījuma pirms līguma noslēgšanas.

 3. Datu subjekta personas datu saņēmēji vai saņēmēju kategorijas (apstrādātājs) – darba aizsardzības speciālists, grāmatvedības uzņēmums, parādu piedzinēju uzņēmumi, tiesībsargājošās iestādes, apdrošināšanas pakalpojuma sniedzēji, valsts iestādes.

 4. Pastāv pārziņa/trešās personas leģitīmās intereses.

 5. Pārzinis neparedz nosūtīt personas datus uz trešo valsti vai starptautisku organizāciju.

 6. Dati tiks glabāti atbilstoši likumam, līgumam vai līdz nolūka sasniegšanai.

 7. Datu subjektam pastāv tiesības pieprasīt pārzinim piekļuvi datu subjekta personas datiem un to labošanu vai dzēšanu, vai apstrādes ierobežošanu attiecībā uz datu subjektu, vai tiesības iebilst pret apstrādi, kā arī tiesības uz datu pārnesamību;

 8. Datu subjektam ir tiesības jebkurā brīdī atsaukt datu apstrādes doto piekrišanu, kuras pamatā ir pirms atsaukuma sniegta piekrišana.

 9. Datu subjektam ir tiesības iesniegt sūdzību uzraudzības iestādei;

 10. Personas datu sniegšana ir noteikta saskaņā ar līgumu vai likumu, jo tas ir priekšnosacījums, lai nodrošinātu darījuma, piedāvājuma spēkā esamību.

 11. Datu subjektam ir pienākums personas datus sniegt, lai nodrošinātu likumā noteiktos pienākumus un noslēgtu darījumu, ja tas nepieciešams.

 12. Nepastāv automatizēta lēmumu pieņemšana, tostarp profilēšana, kas minēta Eiropas Parlamenta un Padomes Regulas (ES) 2016/679 (2016. gada 27. aprīlis) 22. panta 1. un 4. punktā.

 13. Nepilngadīgas personas nevar veikt pakalpojuma pieteikumu aizpildīšanu bez pievienotas vecāku atļaujas.

 14. Pārzinis ar šo apliecina, ka informācija un personas dati, ko datu subjekts ir iesniedzis saistībā ar pakalpojuma pieteikuma aizpildīšanu www.datnet.lv mājas lapā, tiks izmantoti saziņai un elektronisko sakaru pakalpojumu līguma noformēšanai. Personas dati tiks apkopoti, apstrādāti un glabāti saskaņā ar Eiropas Savienības normatīvo aktu prasībām attiecībā uz personas datu aizsardzību.

 15. Iesniedzot savus datus, datu subjekts piekrīt, ka SIA “DATNET” sazinās ar telefona vai e-pasta starpniecību, ja vien pakalpojuma pieteikuma formā datu subjekts nav norādījis citu saziņas veidu. Dati tiks apstrādāti un uzglabāti elektroniskā veidā datorā un papīra formā, un atradīsies Pļavas ielā 3a, Cēsīs, Cēsu novadā, dati tiks apstrādāti un uzglabāti visu elektronisko sakaru pakalpojuma līguma laiku, kā arī normatīvajos aktos noteiktajos gadījumos pēc sākotnējās datu apstrādes tik ilgi, cik tas būtu nepieciešams.

 16. Pieejas personas datiem ir SIA “DATNET” darbiniekiem, kas ir pilnvaroti lietot minētos personas datus.

 17. Kontaktinformācija: 29497625